Participatie ouders

Ouders hebben een eigen inspraakorgaan, met name de schoolraad. Het huishoudelijk reglement van de schoolraad kun je hier raadplegen. De schoolraad is bereikbaar per e-mail via schoolraad@kbsot.be. De huidige mandaatsperiode van de schoolraad loopt van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2025.

Daarnaast verwachten we van alle ouders een vorm van betrokkenheid, bijvoorbeeld door jullie anderstalige zoon of dochter te stimuleren om ook buiten de school Nederlands te horen, spreken en lezen, of door in gesprek te gaan wanneer er zich een probleem voordoet.

Hieronder schetsen wij hoe wij de bijdrage van ouders zien.

Ouders zijn betrokken bij het leerproces en de (studie)houding van hun kind door:

• thuis ruimte en tijd voor studiewerk te creëren; 
• aanwezig te zijn bij een oudercontact, zeker wanneer de school hen daartoe uitnodigt;
• hun kind te ondersteunen en het tegelijk aan te moedigen tot zelfredzaamheid.

Ouders erkennen de school in haar streven naar kwaliteit door:

• onze feedback en adviezen ernstig te nemen;
• onze personeelsleden in hun expertise en competentie te erkennen;
• de visie en de afspraken binnen de school te respecteren en ondersteunen.

Ouders investeren in een positieve samenwerking met de school door:

• op een correcte, geweldloze en verbindende manier in dialoog te gaan;
• actief deel te nemen aan mogelijke begeleidingstrajecten;
• waar nodig mee naar ondersteuning te zoeken.