Modernisering

Modernisering

Sint-Jozef biedt de volgende domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan: economische wetenschappen, humane wetenschappen, Latijn, moderne talen en natuurwetenschappen. Meer informatie daaromtrent vind je op de pagina studieaanbod - tweede graad.

Men brengt alle nieuwe richtingen onder in een studiedomein en een finaliteit. Die finaliteit houdt in dat verschillende richtingen een ander doel hebben en dus op iets anders voorbereiden na het secundair onderwijs. Richtingen in de doorstroomfinaliteit laten leerlingen doorstromen naar het hoger onderwijs. Richtingen in de dubbele finaliteit bereiden leerlingen voor op hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Richtingen in de arbeidsmarktfinaliteit bereiden leerlingen rechtstreeks voor op de arbeidsmarkt.

Die sterretjes maken het onderscheid tussen basisvorming, verdiepte vorming (+) en specifieke verdieping (++). Hoe meer sterretjes, hoe meer en/of complexer de leerinhouden in vergelijking met andere studierichtingen.

De modernisering heeft als doel om leerlingen beter voor te bereiden op hoger onderwijs.

Binnen elk studiedomein heeft men per richting afgelijnd welke specifieke eindtermen bereikt moeten zijn aan het einde van de derde graad en vervolgens heeft men gekeken welke doelen tussentijds bereikt moeten worden aan het einde van de tweede graad.

De overheid bepaalt het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen via eindtermen. Eindtermen maken duidelijk wat de samenleving van onderwijs verwacht. Scholen (of koepels van scholen) kunnen daarnaast extra, eigen doelen en inhouden inbouwen die ze belangrijk vinden voor de vorming van leerlingen.

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs houdt in dat de overheid niet alle onderwijstijd mag bezetten: er moet voldoende ruimte blijven voor scholen en leraren om eigen accenten te leggen.

Volgens de koepel van katholieke scholen in Vlaanderen nemen de nieuwe eindtermen zoveel onderwijstijd in beslag dat er te weinig ruimte is voor een schooleigen beleid, voor de brede vorming van leerlingen, voor differentiatie en remediëring. De vrijheid van onderwijs komt dus in het gedrang.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt daarom naar het Grondwettelijk Hof.

Totdat de eindtermen niet definitief zijn, kunnen we wel al aan de slag met ontwerpleerplannen.