Algemeen

Algemeen

Op tijd komen op school en in de les, beschouwen we als een teken van respect voor je medeleerlingen en je leerkracht. Bovendien mis je op die manier de inleiding niet van de les. Als je toch te laat op school aankomt, dan ga je naar het onthaal. Een onthaalmedewerker noteert jouw laattijdige aankomst op Smartschool. Je krijgt ook een te-laat-kaartje, dat je je aan je leerkracht toont wanner je de klas binnengaat. Kom je vier maal te laat zonder geldige reden, dan krijg je een leerstudie.

Als je afwezig bent door ziekte, dan verwittigen je ouders voor 9 uur de school. Dat kan telefonisch of per e-mail, via de contactgegevens op deze pagina. Ben je één, twee of drie dagen afwezig, dan vullen je ouders één van de strookjes in die je in je startbundel vindt. Je kunt je afwezigheid door ziekte maximaal vier keer per jaar op die manier aantonen. Je hebt een medisch attest van de dokter nodig als je meer dan drie opeenvolgende dagen afwezig bent, wanneer je al vier keer een strookje van je ouders binnenbracht of wanneer je afwezig bent tijdens een evaluatieperiode.

Onze school biedt geen warme maaltijden aan. Wel kan je 's middags een broodje nuttigen. Wij bieden broodjes aan die de leerling zelf kan samenstellen: keuze uit wit, bruin of rond brood, keuze uit verschillende soorten beleg, keuze uit een aantal groenten en keuze uit verschillende sauzen. Om een broodje te verkrijgen, heb je een broodjesbon nodig. Die bonnen kun je aan het onthaal kopen aan € 11 voor drie.

Je kunt ook zelf boterhammen meebrengen. Uit ecologische overwegingen vragen we die op te bergen in een boterhammendoos of een stoffen lunchzakje.

Je kunt zelf drank meebrengen. Omdat we graag een gezonde school zijn, bieden we enkel water aan. Je kunt ’s middags gratis gefilterd kraantjeswater verkrijgen of, tegen betaling, soep of spuitwater.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en die eigenheid ook in hun kledij kunnen uitdragen. Er is dus geen schooluniform, maar we verwachten wel dat iedereen zich op een schoolse manier kleedt. Schoolse kledij is iets anders dan sport-, vakantie- of strandkledij: ze is eenvoudig, netjes en niet provocerend. Piercings of speciale kentekens zijn niet toegelaten.

Als school geloven we in de mogelijkheden en de meerwaarde van nieuwe media. Tijdens je schoolloopbaan zullen we je daarom vertrouwd maken met de verschillende toepassingen ervan, maar we zullen je ook leren om er op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. Omdat wetenschappelijk onderzoek steeds meer wijst op het belang van digitale rustpauzes en we het persoonlijk contact tussen jou en je leeftijdgenoten willen aanmoedigen, laten we niet toe dat je je smartphone op de speelplaats of in de gangen gebruikt tussen 8.40 uur en 16.00 uur. In de klas kan het soms handig zijn om je smartphone als leermiddel te gebruiken. Dat kan voor ons, maar enkel indien de leerkracht je er de toestemming voor geeft.

We hechten veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Als ze zich goed voelen op school, gaan ze ook meer en beter leren. Als school nemen we pesterijen ernstig en zijn we heel duidelijk: pesten kan niet. Word je zelf gepest of ben je getuige van pesterijen, praat er dan over met iemand die je vertrouwt. Op school kun je bij verschillende mensen terecht: je klasleraar, de leerlingenbegeleider, het ondersteunend personeel, de directie, het CLB... We gaan steeds discreet om met de informatie die je ons toevertrouwt en zetten geen stappen zonder die eerst met jou te bespreken. Ons uiteindelijke doel is wel het pestgedrag te stoppen en de onderlinge relaties te herstellen.

In het derde jaar zet onze leerlingenbegeleidster jullie klassikaal op weg om te leren leren. Doorheen je verdere studieloopbaan geven de vakleerkrachten telkens concrete studietips en kun je ook steeds terecht bij je klasleraar en de leerlingenbegeleidster indien je vragen hebt of moeilijkheden ondervindt.

Op onze school hechten we veel belang aan zelfreflectie. We zullen je daarom op geregelde tijdstippen uitnodigen om over je studiehouding en studieresultaten na te denken. Als het nodig is om die bij te sturen, stellen we samen met jou een handelingsplan op.

Tijdens de middagpauzes zijn er geregeld activiteiten op school. Ze hebben de bedoeling om de verbondenheid te vergroten en zo bij te dragen tot een fijn leef- en leerklimaat voor iedereen.

Ook onze XX-dagen en onze Plusdag sluiten daarbij aan. Leerlingen krijgen er de kans om stil te staan bij een aantal thema’s (zoals gezondheid, veiligheid, voeding, milieu, mediawijsheid), om workshops te volgen of gezellig samen te zijn met klas- of jaargenoten.

Voor de aankoop van koopboeken werken we in het schooljaar 2022-2023 samen met de firma Studieshop, www.studieshop.be. Meer informatie over de bestelprodecure en andere aankopen voor leerlingen die naar het derde jaar komen, vind je in deze brief. Informatie voor de leerlingen die naar het vierde jaar gaan kan je hier lezen, en voor leerlingen die naar het vijfde en zesde jaar gaan, moet je hier zijn.

Om een idee te krijgen van de kostprijs, kun je hier terecht.

Voor 1 september vragen we een voorschot van € 50 (voor leerlingen van het vierde jaar) of € 100 (voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar). In december volgt er een tweede voorschotfactuur en aan het einde van het schooljaar een saldofactuur. Die dekken niet alleen de kosten van de schoolboeken, maar ook van allerlei andere zaken, zoals uitstappen.

Per schooljaar krijg je vier rapporten dagelijks werk en drie trimesterrapporten (of in de hogere jaren twee semesterrapporten). Die geven jou, je ouders en je leerkrachten de kans om je leerproces en -attitudes op school te volgen en te evalueren en, indien nodig, bij te sturen. Omdat we ook inzetten op studiebegeleiding, reflectie en feedback, hoort elk rapport ook een studievaardigheidsrapport.

Als leerkrachten, leerlingen en ouders slaan we graag de handen in elkaar. Dat doen we door goed met elkaar te overleggen, onder andere tijdens een oudercontact. We organiseren per schooljaar vier oudercontacten. Je ouders zijn er steeds welkom. Soms zullen we je ouders ook expliciet uitnodigen omdat er elementen zijn die we graag samen met hen bespreken. We nodigen leerlingen ook steeds uit om samen met hun ouders naar het oudercontact te komen. De data vind je in het schoolreglement en in de kalender achteraan in je schoolagenda.

Als je ouders graag iets met ons bespreken, dan hoeven ze uiteraard niet te wachten tot er een oudercontact is, maar kunnen ze telefonisch, per e-mail of via Smartschool contact opnemen met de school.

Dat kan tot 15 januari. Ga steeds in gesprek met je ouders, je klasleerkracht, je vakleerkrachten en/of de coördinator of directie vooraleer je die beslissing neemt. Wens je over te stappen, dan moeten je ouders dat voor 15 januari per mail kenbaar maken aan onze coördinator, mevrouw Hilde Van Trappen (hilde.van.trappen@sint-jozef-ternat.be).

Wij trachten een groene school te zijn. Milieu is een thema dat we vaak onder de aandacht brengen, maar we voegen de daad ook bij het woord. Zo kiezen we op onze school bijvoorbeeld voor ecologische producten, sorteren we ons afval, moedigen we leerlingen aan om met de fiets te komen en verwachten we van leerlingen ook een duurzame levensstijl (lichten doven, milieuvriendelijk printpapier, spaarzaam omgaan met het energieverbruik van computers ...).

Voor sfeerbeelden van onze school kun je een kijkje nemen op onze Facebookpagina.

Al onze brieven worden naar leerlingen en ouders gestuurd via een bericht in Smartschool. Indien we een handtekening van de ouders nodig hebben, geven we die eveneens op papier mee. Ze worden ook op Smartschool bij het vak ‘Info voor leerlingen en ouders’ geplaatst. Aangezien ouders toegang tot Smartschool krijgen, kunnen ze de agenda, de kalender en de vakdocumenten van hun zoon en dochter raadplegen, de brieven nalezen, de afwezigheden nakijken of een persoonlijk bericht naar de directie, een leerkracht of iemand van het ondersteunend personeel sturen.

We hechten als school veel belang aan een goede samenwerking en communicatie met ouders en staan daarom steeds open voor feedback of vragen.

Inderdaad, elke ouder ontvangt in de loop van de maand september een code om toegang tot Smartschool te krijgen.

Al onze leerlingen krijgen Microsoft Office van de school. Alle informatie over downloaden en installeren is te vinden op Smartschool, bij Info voor ouders en leerlingen.

Elk rapport is elektronisch te raadplegen de dag nadat het rapport op papier werd meegegeven. Via Smartschool krijg je toegang tot het online rapport. De inloggegevens ontvang je bij het begin van het schooljaar of kun je opvragen bij onze ICT-coördinator (ict@sint-jozef-ternat.be). De tussentijdse rapporten verschijnen enkel digitaal; de leerlingen krijgen hun semester- en trimesterrapporten van hun klasleerkracht tijdens een feedbackgesprek.

De resultaten staan permanent open in de module Resultaten op Smartschool. Nadat de leerkracht de taken en toetsen verbeterd heeft, publiceert hij of zij de punten met minstens een week vertraging. Dat geeft hem of haar voldoende tijd om die met de nodige feedback aan de leerlingen terug te geven. Dat geeft de leerling ook de kans om de resultaten thuis voor te leggen voordat die voor de ouders zichtbaar zijn.

In onze school is er een schoolraad, waarin personeelsleden, ouders, leerlingen en ook de lokale gemeenschap zetelen en zo inspraak krijgen in het dagelijkse reilen en zeilen op onze school. De oudergeleding is te bereiken via het e-mailadres schoolraad@kbsot.be.

Onze school is een zogenaamde ‘bovenbouw’. Dat betekent dat je bij ons terecht kunt vanaf het derde tot en met het zesde jaar algemeen secundair onderwijs. Op dit moment telt onze school 725 leerlingen.

Van een aantal vakken leg je examens af, maar een aantal andere vakken, zoals de taalvakken, informatica, LO, MO en PO, hebben gespreide evaluatie. Dat betekent dat leerlingen doorheen het schooljaar taken en toetsen krijgen; al die scores samen vormen aan het einde van het schooljaar een eindresultaat.

Meer informatie omtrent die verschillende soorten evaluaties vind je in ons schoolreglement.

Woon je in de buurt van de school, dan kun je met de fiets komen. Wij voorzien een afgesloten en overdekte ruimte om je fiets te stallen. Woon je verder weg, dan kun je met de bus komen. Alle info daaromtrent vind je op onze contactpagina. Ook het treinstation van Ternat ligt op tien minuten wandelafstand van onze school.

Een overzicht van de belangrijke data van dit schooljaar vind je hier. Dit overzicht is ook terug te vinden in het schoolreglement. Alle leerlingen van onze school krijgen een schoolagenda, waarin die data eveneens opgenomen zijn

Als school verzamelen we heel wat gegevens van leerlingen. Die gegevensverwerking wordt steeds afgetoetst aan de privacyrichtlijnen die we hanteren. Indien je daarover meer wenst te lezen, dan kun je hier onze privacyverklaring nalezen. Je kunt ook steeds contact opnemen met onze directeur of het aanspreekpunt informatieveiligheid (privacy@kbsot.be) van onze school.

Als je het moeilijk hebt, dan zijn er op onze school heel wat mensen die bereid zijn naar je te luisteren en je te helpen. Praten helpt, dus spreek gerust iemand aan die je vertrouwt: je klasleraar, een vakleerkracht, het ondersteunend personeel, de directie ... Je kunt ook via het onthaal of via Smartschool een afspraak maken met de leerlingenbegeleider of met de CLB-medewerker van onze school.

Leerlingen kunnen via een link op hun openingspagina in Smartschool het krantenarchief en de catalogus van de bib in Ternat raadplegen. Dat geldt ook voor leerlingen die niet in Ternat woonachtig zijn. Leerlingen die een bibkaart hebben van de bib in Ternat, kunnen ook via deze link het krantenarchief raadplegen en deze link biedt toegang tot de catalogus van de bib.

Indien je als leerkracht in opleiding stage op Sint-Jozef wil lopen, kan je de stagecoördinator van de school, de heer Bram Gezel, contacteren via een e-mail naar bram.gezel@sint-jozef-ternat.beJe kan de stage ook (laten) aanvragen via www.lerarenstage.be. Opgelet: je vindt onze school onder "Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat".

Ben je op zoek naar een job in het onderwijs en heb je interesse voor een functie in onze school? Vul dan de onderstaande velden in, upload de nodige documenten, verstuur het bericht en vervolgens komt het automatisch terecht bij de directeur. Heb je een specifieke vraag, dan kun je ook steeds telefonisch contact opnemen met de school of e-mailen naar directie@sint-jozef-ternat.be.

captcharefresh

Vond je geen antwoord op je vraag, stuur ons dan gerust een e-mail (communicatie@sint-jozef-ternat.be) en dan antwoorden we je zo snel mogelijk. Als je vraag door meerdere mensen wordt gesteld, dan nemen we ze in de toekomst ook op in onze rubriek ‘FAQ’.