Het opvoedingsproject

Een warme, open school die kwaliteit hoog in het vaandel voert, dat is Sint-Jozef.

We zijn dat niet alleen op papier. Die ambitie trachten we elke dag zichtbaar en voelbaar te maken, voor de mensen die werken op onze school, voor de leerlingen die leren en opgroeien in onze school, voor de ouders die betrokken zijn bij onze school.

We doen dat ook niet zomaar, maar vanuit een weloverwogen, gedragen, katholieke visie (zie ook de engagementsverklaring van de koepel van katholieke scholen in Vlaanderen) en in het voetspoor van onze stichter, Jean-Baptiste De La Salle.

Streven naar kwaliteit

Als doorstroomschool bereiden we onze leerlingen goed voor op hoger onderwijs. We doen dat samen, als een team, elk vanuit onze expertise en competentie. We maken daarbij een onderscheid tussen basisdoelen en uitdagende doelen en we zoeken naar leermethodes die de grootste leerwinst genereren.

Als schoolteam hechten we veel belang aan feedback. Daarom gaat elk rapport bij ons bijvoorbeeld gepaard met een studievaardigheidsrapport. Ook studieadvies en oriëntering van leerlingen zijn voor ons aandachtspunten. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling een studietraject vindt dat strookt met zijn of haar profiel en talent.

Werken aan verantwoordelijkheid

Elke leerling op onze school heeft recht op begeleiding, zorg en structuur. Daar investeren we sterk in. Ook dat is Sint-Jozef.
We zijn niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een open school. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen, voor hun leerproces, maar ook voor een positief klas- en schoolklimaat en, ruimer nog, voor de samenleving en de wereld. Leren dat wat je zelf doet, gevolgen heeft voor de ander, is één van onze basisbetrachtingen.

Milieu, gezondheid, wereldburgerschap, solidariteit, mediawijsheid en diversiteit zijn thema’s die ons van daaruit nauw aan het hart liggen.

Zoeken naar betrokkenheid

Bovenal blijven we ook een warme school. We kiezen consequent voor dialoog, we gaan met elkaar in gesprek, zeker als het moeilijk loopt. Onze communicatie is steeds geweldloos, verbindend en herstelgericht; onze omgang met elkaar vriendelijk, beleefd en oprecht. We trachten in alles transparant te zijn, met respect voor eenieders privacy.

Op tal van manieren trachten we op onze school met elkaar te verbinden. Er zijn evenementen, uitstappen, reizen, sportdagen, toneelvoorstellingen, fora, teams … Daarbij zoeken we telkens naar manieren om leerlingen en ook ouders te laten participeren.

Want Sint-Jozef, dat is samen, elke dag opnieuw.

Wat verwachten we van een leerling op onze school?

Als we een open, warme en kwaliteitsvolle school willen zijn, dan is het belangrijk dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. 

* We verwachten dat je een ernstige studiehouding hebt.

➡ Je toont studie-inzet, thuis en in de klas.
➡ Je grijpt de leerkansen en ondersteuning die we je bieden.
➡ Je neemt onze feedback en adviezen ernstig.
➡ Je reflecteert over je (studie)houding.
➡ Je neemt je leerproces steeds meer zelf in handen.

* We verwachten dat je meebouwt aan een warm en verbindend klas- en schoolklimaat.

➡ Je neemt actief deel aan de les en aan projecten buiten de klas.
➡ Je denkt actief mee na of zet mee in je in voor vakoverschrijdende thema’s.
➡ Je draagt zorg voor de schoolomgeving en iedereen die deel uitmaakt van het schoolgebeuren.
➡ Je gaat op een verbindende en beleefde manier in dialoog met medeleerlingen, personeel en leidinggevenden op school.
➡ Je houdt je aan de afspraken.
➡ Bij conflicten werk je constructief mee aan een hersteltraject.
➡ Je houding ten opzichte van anderen is vriendelijk, beleefd en oprecht.