Het opvoedingsproject

Je secundaire schoolloopbaan is een belangrijke periode. Om je maximaal te kunnen ontplooien, is het belangrijk dat je een school vindt waar je je thuis voelt en waar je kansen krijgt om je grenzen te verleggen.

We willen jongeren een kwalitatieve vorming bieden. Daarom streven we als school naar een gedeelde verantwoordelijkheid en focussen we steeds op het welbevinden van onze leerlingen en ons personeel. Verbondenheid, betrokkenheid en dialoog zijn daarbij voor ons essentieel.

Onze visie steunt op vijf grote pijlers: de katholieke dialoog, een open kijk, gerichtheid op de persoon, kansen geven en participatie. We nodigen leerlingen en ouders uit om zich daar samen met ons voor te engageren.

Elke school heeft een eigen identiteit. Onze school, die werd opgericht door de Broeders van de Christelijke Scholen, heeft haar identiteit ontleend aan Jean-Baptiste De La Salle, die leefde naar het voorbeeld van Jezus Christus. Hij zette zich aan het einde van de zeventiende eeuw in voor jongeren die, sociaal-cultureel en geestelijk gezien, aan hun lot overgelaten werden.

In onze katholieke dialoogschool proberen we het voorbeeld van Jezus en De La Salle op een eigentijdse manier na te volgen. Dat betekent dat onze visie op onderwijs, de keuzes die we maken en onze dagelijkse omgang met elkaar, geënt zijn op het christelijke geloof. Toch is iedereen, van gelijk welke overtuiging, welkom in onze school. We zetten steeds in op dialoog met en respect voor elkaar. We hopen dat je op onze school mag ervaren wat het christelijke geloof vandaag kan betekenen en zullen je ook uitnodigen om zelf, in vrijheid te groeien in geloof.

We zullen je helpen om een open kijk en een kritische houding te ontwikkelen. Daartoe zullen we je de nodige kennis en vaardigheden aanreiken. Milieu, mensenrechten en solidariteit zijn thema’s die ons nauw aan het hart liggen. Wereldburgerschap, respect voor elkaar en voor de bestaande diversiteit, begint immers bij jezelf, in je eigen omgeving. Ook een open en oprechte houding ten opzichte van elkaar vinden we belangrijk. We zullen er daarom voor zorgen dat je de directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel gemakkelijk kunt en durft aanspreken en, indien nodig, om ondersteuning kunt vragen. We vinden het vanzelfsprekend dat de aanspreektoon op onze school steeds vriendelijk en beleefd is en we hechten veel belang aan duidelijke en open communicatie.

We willen je op onze school niet alleen de nodige kennis en vaardigheden aanreiken, maar je ook de kans bieden om je als mens en als unieke persoon te ontplooien en je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het is voor ons belangrijk dat je de ruimte krijgt om jezelf te zijn en tegelijk uitgedaagd wordt om je verantwoordelijkheid op te nemen, ten opzichte van jezelf, anderen en de wereld.

We geven je de kans om je eigen lat voldoende hoog te leggen. We investeren in de uitbouw van je zelfstandigheid, je doorzettingsvermogen, een goede studiemethode, de nodige zelfdiscipline en mogelijkheden tot kritisch en creatief denken. De leerlingen die aan onze school afstuderen, moeten voor ons ook reële slaagkansen hebben in het hoger onderwijs.

We hebben steeds aandacht voor het eigen verhaal en de eigen context van mensen: de thuissituatie, de vriendenkring, positieve of negatieve ervaringen … Mensen in hun totaliteit zien, helpt ons vaak om elkaar nieuwe kansen te geven. Wij bieden als school een duidelijke structuur, door grenzen te stellen en duidelijke verwachtingen te formuleren. Bij grensoverschrijdend gedrag zullen we niet onmiddellijk straffen, maar eerst via gesprekken focussen op het herstel van de onderlinge relaties en/of het herstel van de materiële schade.

We kiezen er als school voor om leerlingen via overleg te laten participeren aan het beleid. Er zijn daarom tal van gelegenheden waarbij directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingen en soms ook ouders de handen in elkaar slaan. We denken bijvoorbeeld aan de leerlingenraad of de schoolraad. Dat overleg vraagt veel tijd en inzet en een eerlijke en verantwoordelijke houding van iedereen, maar leidt meestal tot keuzes of beslissingen waarbij iedereen zich goed voelt.

Je secundaire schoolloopbaan is een belangrijke periode in je leven. Je bouwt er verder aan het fundament van je toekomst. Vanuit onze missie en de visie die we hier hebben beschreven, willen wij daar alvast ons steentje toe bijdragen. Veel succes!

Door hier te klikken, kan je lezen wat we als school precies van leerlingen en ouders verwachten.

Wil je graag meer lezen over onze inspiratiebron? Lombaerts, H. (Red.). (2014). Opvoeden in het spoor van J.-B. De La Salle – onderwijs met toekomst. VLP-Cahier 8, De Kleine Drukker. Dit bronnenboek is te verkrijgen bij de directie.